Cung cấp các hệ thống theo dõi tình trạng thiết bị điện, cơ khí Online 24/7 cho công tác bảo trì chủ động và tin cậy